Činnosť Technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarnej ochrany, pracovnej služby

  • zabezpečenie výkonu Technika BOZ, PPO a PZS v súlade s legislatívou SR
  • vybudovanie a riadenie systému BOZP a PPO
  • vypracovanie dokumentácie BOZP a PPO
  • školiaca činnosť v oblasti BOZP a PPO
  • komunikácia so štátnymi orgánmi