Outsourcing správy dokumentácie a správy registratúry

  • vykonávame funkcie Správca registratúry
  • správa registratúry treťou osobou – činnosť miesta uloženia záznamov a dokumentácie v súlade so Zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a Vyhláškou MV SR č. 628/2002 Z.z.