Znižovanie nákladov na riadenie dokumentov v živote organizácie

Využívanie systému biometrického podpisu pri:

  • vystavovaní a zasielaní faktúr
  • vystavovaní a zasielaní dodacích listov
  • vystavovaní a zasielaní objednávok
  • vystavovaní preberacích protokolov
  • obchodných zmlúv
  • vystavovaní a zasielaní vyskladňovacích listov
  • vystavovaní inventúrnych záznamov