Zavádzanie systémov manažérstva, príprava na certifikáciu podľa ISO noriem

 • STN EN ISO 9001:2016 (systém manažérstva kvality)
 • STN EN ISO 14001:2016 (systém environmentálneho manažérstva)
 • OHSAS 18001:1999 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci)
 • ISO/TS 16949 (systém manažérstva kvality pre automobilový priemysel)
 • STN EN 13809:2004 (systém manažérstva kvality - služby cestovného ruchu, cestovné kancelárie a touoperatori)
 • STN EN 18513:2004 (systém manažérstva kvality - služby cestovného ruchu, hotely a iné druhy ubytovacích zariadení cestovného ruchu)
 • STN EN 15733:2010 (systém manažérstva kvality -  služby realitných maklérov, požiadavky na poskytovanie služieb realitných maklérov)
 • ISO/IEC  27001:2005 (systémy riadenia informačnej bezpečnosti)
 • STN EN ISO 50001:2011 (systémy energetického manažérstva)
 • STN EN   ISO 22000:2005 (systém manažérstva bezpečnosti potravín) a HACCP
 • aplikácia Potravinového kódexu
 • STN ISO 31000:2011 (manažérstvo riadenia rizika)
 • STN ISO/TR 10014:2002 (návod na riadenie ekonomiky kvality)
 • STN EN 12973 (010121):2001 (hodnotové manažérstvo)
 • STN EN ISO/IEC 17025:2005 (požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií, zariadení)
 • STN EN ISO/IEC 10012:2000 (zabezpečenie kvality meracieho zariadenia)

 

Ponúkame:

 • poradenstvo pri zavádzaní systémov manažérstva a vypracovaní dokumentácie
 • overovanie funkčnosti systému BOZP (interný audit) a overovanie dodržiavania požiadaviek legislatívy BOZP
 • overovanie funkčnosti, riadenia a dodržiavania environmentálnych požiadaviek a požiadaviek dodržiavania legislatívy vzťahujúcej sa k environmentu
 • odborné semináre a kurzy predstaviteľov manažmentu pre systémy manažérstva
 • školenia interných audítorov systémov manažérstva
 • činnosť externých audítorov pre interné audity systémov manažérstva
 • prípravu a zabezpečenie certifikačného konania u certifikačných spoločností podľa výberu klienta

 

Hodnota certifikácie

    Pre vybudovanie systémového manažérstva sa pravdepodobne budete uchádzať o certifikáciu podľa ISO 9001. Prečo? Pretože je to hmatateľný doklad angažovanosti Vášho podniku ku kvalite.

    Získanie certifikátu podľa niektorej z príslušných medzinárodných systémových noriem súboru ISO 9001 povedie k vyššej dôvere vo Váš podnik a k zlepšeniu jeho postavenia.

    Pretože  Váš certifikát dokladá, že ste  úspešne prešli nezávislou previerkou konštatujúcou, že plníte požiadavky príslušnej systémovej normy, bude Váš podnik schopný uchádzať sa o významné  zákazky pre zákazníkov, ktorí certifikáciu svojich dodávateľov vyžadujú a uchádzať sa o zákazky riadené verejným obstarávaním.