Poradenstvo v oblasti BOZP, PPO, PZS

 • vybudovanie systému BOZP, PPO a PZS
 • vypracovanie dokumentácie BOZP, PPO a PZS
 • školiaca činnosť v oblasti BOZP, PPO a PZS

 

Ponúkame:

 • poradenstvo pri zavádzaní systémov BOZP, PPO a PZS
 • overovanie funkčnosti systému BOZP (interný audit) a overovanie dodržiavania požiadaviek legislatívy BOZP
 • identifikáciu nebezpečenstva - proces zisťovania, či existuje a definovanie jeho vlastností
 • bezpečnosť - oslobodenie od neprijateľného rizika ujmy na zdraví zamestnancov, užívateľov produktov
 • odhad rizika - proces stanovenia veľkosti rizika a rozhodnutia či riziko je/nie je tolerovateľné

 

Ciele systému manažérstva BOZP

 • pomoc organizáciám pri zavádzaní ale aj kontrole prvkov riadenia BOZP a sústrediť ich pozornosť na riadenie BOZP, pretože nedostatky na pracoviskách sú v prevažnej miere dôsledkami nesprávnej organizácie práce.
 • je pomoc organizácii pri poskytovaní produktov zákazníkom, ktoré spĺňajú bezpečnostné požiadavky na bezpečnosť produktu
 • garantuje zákazníkovi, že dostáva produkt, ktorý spĺňa všetky kritériá na bezpečnosť jeho používania a nedôjde k úrazu alebo usmrteniu zákazníka

 

Čo je systém riadenia BOZP?

Je to postupnosť krokov, ktoré majú zabezpečiť:

 • Systematické dodržiavanie bezpečnostných predpisov
 • Dodržiavanie zásad ochrany zamestnancov pri práci
 • Neustále zlepšovanie pracovných podmienok, pracovnej disciplíny, celkovej výkonnosti systému a zamestnancov
 • Dodržiavanie zásad ochrany zákazníkov pri používaní a užívaní produktu