Vyhľadávanie investorov

Priamy kapitálový vstup investorov do organizácie:

  • finančnou formou
  • formou dodávky technológií
  • poskytnutím know-how

 

Financovanie projektov:

  • formou dodania technológie
  • leasing
  • emisiou cenných papierov formou:
    • obligácií
    • akcií na burze cenných papierov

 

Podmienka: Vstupný rating organizácie a vypracovanie znaleckého posudku (stanovenie hodnoty organizácie) + spracovanie podnikateľského zámeru. (Ak klient nemá spracovaný svoj vlastný zámer.)